Scenariusz lekcji dla uczniów gimnazjum

Scenariusz lekcji dla uczniów gimnazjum

 

Temat lekcji: Od garncarza do zduna.

Cele:

 

Uczeń:

- potrafi wyjaśnić, kim jest rzemieślnik i wymienić znane rzemiosła;

- umie objaśnić etapy zdobywania tytułu mistrza;

- rozumie pojęcia: cech, terminator, czeladnik, mistrz rzemiosła;

- wie, na czym polega praca zduna;

- zna elementy budowy pieca;

- wie, jakie narzędzia są potrzebne do budowy pieca;

- wie, na czym polega rekonstrukcja pieca;

- potrafi uzasadnić korzyści płynące ze stosowania ogrzewania piecowego;

-  umie wyjaśnić potrzebę istnienia zawodu zduna.

Metody:

- pogadanka, rozmowa nauczająca, pokaz, analiza SWOT.

 

Środki dydaktyczne:

- krótkie filmy na temat budowy pieca oraz używanych narzędzi, kafli, zabytkowych kafli; przysłowia związane z piecami.

 

1. Historia rzemiosła od średniowiecza do współczesności.

 

a) uczniowie wyjaśniają:

-  co to jest rzemiosło;

- jak wyglądała edukacja rzemieślnika – terminator, czeladnik, mistrz rzemiosła;

- czym był cech i jakie miał zadania;

b) uczniowie wymieniają znane im rzemiosła, w tym takie, które wygasły oraz rzemiosła, które obecnie przeżywają swoje odrodzenie.

 

2. Praca zduna.

 

- rozpalenie w piecu (pokaz);

- po pokazie rozpalania nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, kto zajmuje się stawianiem pieców i kominków;

- krótka historia rzemiosła – od garncarza do zduna (pogadanka);

- oglądanie filmu przedstawiającego pracę zduna, przed włączeniem filmu nauczyciel prosi uczniów, aby zwrócili szczególną uwagę i potrafili odpowiedzieć na pytania:

- Jakich narzędzi używa zdun?

- Do czego służą poszczególne narzędzia?

- Z jakich elementów zbudowany jest piec?

 

3 . Rekonstrukcja pieców w dworku w Łosiach.

 

- oglądanie i rozmowa na temat kafli, które zostały wykorzystane do budowy pieców w dworku w XIX wieku ( materiał, faktura, oraz historia produkcji kafli);

- krótki film na temat, rekonstrukcji pieców we wsi Łosie Dołęgi.

 

4. Historia pieców kaflowych i kominków oraz produkcji kafli.

Na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej.

Wady i zalety pieców i kominków.

Niebezpieczeństwa związane z paleniem w piecu (czad).

4. Ogrzewanie pomieszczeń.

- uczniowie podają różne sposoby ogrzewania pomieszczeń dawniej i dziś;

- wykorzystując metodę SWOT analizują możliwości ogrzewania piecowego obecnie np.:

 

 

 

Mocne strony

Słabe strony

- wykorzystanie ekologicznych sposobów

ogrzewania ( drewno)

- potrzeba codziennego rozpalania w piecu

w okresie zimowym

Szanse (możliwości)

Zagrożenia

-  tani sposób ogrzewania pomieszczeń - wzrost cen opału

 

5. Renesans zawodu zduna. Dlaczego jest potrzebny?

 

- zawód poszukiwany na rynku, ze względu na wzrost popytu na ogrzewanie za pośrednictwem pieców i kominków;

- zawód, który w obecnych czasach jest unikalny, a potrzebujemy zdunów;

- warto się kształcić i zdobyć zawód zduna, ponieważ jest bardzo opłacalny.

 

  1. Jeśli wystarczy czasu, można przytoczyć uczniom kilka przysłów o piecu i objaśnić ich znaczenie.

 

„Nie święci garnki lepią” –Zachęta do nauki. Wystarczy chcieć, a wszystkiego można dokonać.

„Z niejednego pieca chleb jadł” – O ludziach, którzy bywali w świecie, zaznali wielu przygód.

 

 

 

Opracowała: Ewa Zaniewska

Dyrektor i nauczyciel historii w  Szkole Podstawowej w Ostrożnem,

obecnie nauczyciel historii w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

 im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie